Sponsor al rugby-ului românesc:

Regulamentul concursului

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI PROMOŢIONAL

Organizatorul campaniei promotionale „Sustine-i pe Stejar!” (in cele ce urmeaza „Campania”) este URSUS Breweries (in cele ce urmeaza „Organizatorul”), persoana juridica romana, cu sediul în Bucuresti, Calea Victoriei nr.145, et.4-5, Sector 1, înmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/20456/2005, C.U.I. RO199095, atribut fiscal R, având IBAN RO73INGB0001000196388914, deschis la ING BANK, reprezentantata legal de Camelia Panait in calitate de Group Brand Manager Volume Brands si Dan Toader, Business Risk Manager, inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 5865.

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (in cele ce urmeaza „Regulamentul„), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, cu informarea prealabila a publicului.

Concursul se derulează prin intermediul agenţiei S.C. GREEN PIXEL INTERACTIVE S.R.L., societate comercială cu sediul în Str. Caloian Judeţu nr. 17, bl. B4C, ap.9, sector 3, Bucureşti, România, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J40/7152/1999, CUI RO12042425, si denumită în continuare „Agenţia”, având calitatea de persoană împuternicită potrivit Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Decizia de derulare a Concursului conform regulilor din prezentul regulament (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”) este finală şi obligatorie pentru participanţi. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin întocmirea unui act adiţional la prezentul regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare în termen de 24 de ore după anunţul prealabil de prezentare al acestor modificări.

SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Concursul este organizat în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă.

SECŢIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂŞURARE ŞI DURATA CONCURSULUI PROMOŢIONAL

Concursul este organizat şi se desfăşoară pe site-ul BereaStejar.ro în perioada 20 noiembrie – 26 noiembrie 2010, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Concursul va fi anunţat pe site-ul web www.bereastejar.ro începând cu data de 20 noiembrie 2010. De la această dată concurenţii vor putea să se înscrie în concurs prin a trimite mesaje de incurajare in format text sau video in pagina www.bereastejar.ro/sustine-nationala-de-rugby sau prin a incarca o poza de sustinere a echipei de rugby pe pagina de Facebook a berii Stejar, www.facebook.com/DeEsentaTare.

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Concursul este deschis participării tuturor persoanelor fizice, cu domiciliul/ reşedinţa în România, cu vârsta mai mare de 18 ani, împliniţi până la data începerii Concursului, care respectă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial, (denumite în continuare „Participanţi”).

Nu sunt eligibile pentru a participa la Concurs persoanele juridice, intreprinderile familiale, angajaţii S.C. URSUS BREWERIES S.A., ai agenţiilor organizatoare a Concursului şi/ sau ai companiilor distribuitoare ale S.C. URSUS BREWERIES S.A., precum şi rudele în linie directă şi/ sau colaterală (până la gradul al IV-lea inclusiv), soţii/ soţiile şi afinii acestora.

Participarea la această Concurs implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament Oficial.

Prin participarea în concurs se consideră acceptarea automată a intrării în baza de date a companiei SC Ursus Breweries SA. Participanţii declară pe propria răspundere că deţin drepturile de autor pentru pozele înscrise în concurs şi nu există conflicte de interese în legătură cu locul sau perioada de timp în care le-au realizat.

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Participarea in prezentul Concurs este rezervata in exclusivitate persoanelor care au implinit pana la data de 20 noiembrie 2010 varsta de 18 ani.

Pentru a participa la concurs, un utilizator trebuie sa trimita un mesaj de incurajare echipei nationale de rugby in format text sau video in pagina www.bereastejar.ro/sustine-nationala-de-rugby.

Utilizatorii care vor sa sustina echipa nationala de rugby printr-o fotografie, trebuie sa introduca respectiva fotografie in albumul „Photos by others” din pagina de Facebook a berii Stejar, www.facebook.com/DeEsentaTare.

Castigatorii vor fi desemnati in urma tragerii la sorti prin intermediul site-ului www.random.org. In cazul continutului video si foto, castigatorii vor fi desemnati prin evaluarea realizata de juriul Stejar.

Numarul de mesaje, indiferent de format, nu este limitat, mai multe mesaje trimise inseamna implicit mai multe sanse la tragerea la sorti.

SECŢIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

In cadrul acestei Campanii, Organizatorul va premia 33 de castigatori, premiile constand in:

Premiu Bucati Pret/ bucata/ fara TVA
Set 6 cutii Bere Stejar 56 1.82 RON
Bilete meci Romania Uruguay (27.11.10) 89 5 RON
Tricori 5 70 RON
Invitatii la cina festiva 5 N/A

Valoare totala premii: 1406.52 RON + TVA

2 categorii de premii:

  • Categ. I: Zilnice, prin tragere la sorti, de 4 ori pe zi. Fiecare premiu consta in doua seturi de 6 cutii de bere Stejar Strong (ridicat de la stadion) + 3 bilete la meci
  • Categ. II: La sfarsitul campaniei, prin evaluarea video-urilor si a fotografiilor de catre un juriu format din reprezentanti ai Berii Stejar – 5 tricouri si 5 invitatii la cina festiva.

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR

Premiile din categoria I vor fi acordate prin tragere la sorti dintre participantii la concurs cu ajutorul soft-ului de extragere oferit de www.random.org. Extragerea fiecarui premiu se va face din cadrul unei baze de date constituita pe baza utilizatorilor care au trimis cel putin un mesaj de incurajare a echipei nationale de rugby in ziua anterioara extragerii.

Premiile din categoria II vor fi acordate prin evaluarea video-urilor si a fotografiilor postate in cadrul campaniei, de catre un juriu format din reprezentanti ai Berii Stejar.

Castigatorii concursului vor fi anuntati in maxim 24 de ore de la extragerea castigatorilor zilnici. În cadrul tragerii la sorţi vor fi desemnate şi 2 rezerve. În cazul în care primii doi caştigători nu vor putea fi validati in 24 de ore, se va apela la rezerve.

Castigatorii premiilor vor fi contactati prin telefon si/ sau adresa de email. Orice premiu nerevendicat in termen de 24 de ore nu se mai acorda. In cazul in care un castigator nu poate accepta premiul din diverse motive, acesta va pierde orice drept asupra premiului fara plata niciunei despagubiri.

Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestui Concurs nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri/ produse.

SECŢIUNEA 8. ANUNŢAREA CÂŞTIGĂTORILOR, VALIDAREA ŞI ACORDAREA PREMIILOR

Anunţarea
Castigatorii premiilor vor fi contactati prin telefon sau/si email de către un reprezentant al Organizatorului.

In functie de datele de contact existente, Reprezentantul Organizatorului va încerca stabilirea contactului cu câştigătorul apelând numărul de telefon de maximum 5 ori, în 2 zile diferite, în intervale orare diferite (în intervalul orar 9.00 – 17.00). Dacă, din motive independente de voinţa Organizatorului, câştigătorul nu poate fi contactat de către Organizator în condiţiile stabilite (are telefonul închis sau nu răspunde la nici unul dintre cele 5 apeluri), se va apela la rezerve în ordinea în care acestea au fost desemnate. Odată cu anunţarea, Reprezentanţii Organizatorului vor colecta datele complete ale câştigătorilor (nume, prenume, adresa completă, adresa de e-mail şi vârsta).

Pentru fiecare premiu oferit in concurs se vor desemna, în plus, şi 2 rezerve (prin tragere la sorti). Se va apela la acestea în cazul în care câştigătorul nu îndeplineşte condiţiile de validare sau nu pot fi contactat de către reprezentanţii Organizatorului.

Validarea
Pentru a fi validat, un câştigător trebuie să trimită o copie după un document de identitate valid în termen de 24 de ore de la data anunţării, prin e-mail, la adresa contact@bereastejar.ro

Copia după un document de identitate valid trebuie scanată în format .jpg sau .pdf şi ataşată, subiectul e-mailului trebuie să fie numele Concursului, iar în corpul e-mailului trebuie scrise datele cu caracter personal ale câştigătorului (nume, prenume, vârsta, adresa completă şi numărul de telefon).

Câştigătorii desemnaţi în urma jurizării trebuie să trimită şi copia buletinului/cărţii de identitate pentru îndeplinirea formalităţilor legale impuse de Codul Fiscal cu privire la plata impozitelor veniturilor câştigate din premii. Dacă aceştia, din orice motiv nu trimit documentele de validare în condiţiile descrise de Regulament vor fi invalidaţi şi se va apela la rezerve. Organizatorul nu va acorda nicio despăgubire în bani sau alte beneficii potenţialilor câştigători care nu respectă sau nu întrunesc întocmai cerinţele Regulamentului.

Acordarea premiului
Premiile din categoria I vor fi acordate la intrarea pe stadion, conform unei liste nominale, castigatorii fiind obligati sa se legitimeze cu un act de identitate pentru a intra in posesia premiului.

Castigatorii sunt obligati sa comunice organizatorului daca vor participa sau nu la meciul retur Romania –Uruguay pentru a intra in posesia premiului. In cazul in care castigatorul nu poate ajunge la meci, premiul constand in setul de 6 cutii de bere se va trimite prin curier.

In cazul in care un castigator nu poate accepta premiul din diverse motive, acesta va pierde orice drept asupra premiului fara plata niciunei despagubiri. Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestui Concurs nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri/ produse.

Numele şi prenumele câştigătorilor vor fi afişate pe site-ul www.bereastejar.ro in cel mult 24 de ore de la extragere.

Evetualele contestaţii si sesizari pot fi depuse in scris, pe adresa de mail contact@bereastejar.ro, in termen de 1 zi de la anunţarea câştigătorului. Acestea vor fi solutionate in decurs de o zi lucratoare, iar în cazul în care se schimbă câştigătorul final, acesta va fi anunţat pe site cel tarziu in 24 de ore.

Organizatorul concursului îşi rezervă dreptul de a folosi numele câştigătorilor în activităţile sale de comunicare.

SECŢIUNEA 9. RESPONSABILITATE

Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea şi nu va fi numit parte în cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiului. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiului nu vor influenţa principiul conform căruia Organizatorul Concursului va acorda premiul persoanei care respectă prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiului de către câştigător, Organizatorul este eliberat de orice obligaţie faţă de Participantul câştigător.

În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda/anula oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câştigător. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situaţii după ce premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va restitui Organizatorului valoarea premiului şi cheltuielile aferente suportate de Organizator în legătură cu aceasta.

Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări necâştigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor oferite în cadrul acestei Campanii.

Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Orice intenţie de influenţare a rezultatelor concursului va avea ca rezultat scoaterea din concurs. Încercările de fraudă vor rezulta în descalificarea respectivului concurent şi implicit acesta nu va mai avea dreptul de a primi premiul. În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECTIUNEA 10. MINORII

În cazul în care câştigătorul unuia dintre premii este minor (cu vârsta sub 18 ani), acesta nu poate fi validat, deoarece nu a respectat prevederile regulamentului cu privire la participarea la Concurs.

SECŢIUNEA 11. CONFIDENŢIALITATEA DATELOR

S.C. URSUS BREWERIES S.A. prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în calitate de operator date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în baza notificării nr. 5865.

Toate datele personale primite în cadrul acestei Campanii devin proprietatea Organizatorului. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite către terţi cu excepţia cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare. Codul numeric personal, precum şi Seria BI/CI vor fi colectate doar în cazul câştigătorilor unor premii cu valoare ce depăşeşte 600 RON, conform obligaţiei impuse de Codul Fiscal de completare a Declaraţiei 205 – Declaraţia informativă privind impozitul reţinut pe veniturile cu regim de reţinere la sursă, pe beneficiari de venit, cuprinsă în Ordinul 2017/2006 publicat în Monitorul Oficial nr. 56 din 20.01.2006.

Numele şi prenumele câştigătorilor şi premiile câştigate în cadrul Concursului vor fi publicate conform obligaţiilor impuse de Ordonanţa de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, aşa cum a fost ulterior modificată prin Legea nr. 211/2008, pe site-ul www.beretimisoreana.ro, în termen de 10 zile lucrătoare de la data validării câştigătorilor.

Organizatorul le poate solicita Participanţilor câştigători acordul pentru a utiliza în mod gratuit, în diverse materiale tipărite, audio şi video, numele, prenumele, localitatea de reşedinţă şi imaginea lor. Câştigătorii nu vor fi obligaţi să îşi exprime acest acord, acest lucru rămânând la libera lor alegere. În cazul în care câştigătorii vor dori să îşi exprime acordul în acest sens, acest lucru va fi consemnat printr-o declaraţie scrisă şi semnată de aceştia.

Prin simpla participare la Concurs, Participanţii îşi dau acordul expres şi neechivoc ca datele lor personale comunicate Organizatorului să intre în baza de date a acestuia, în vederea validării, atribuirii premiilor şi îndeplinirii obligaţiilor fiscale ale organizatorilor de promoţii.

Organizatorul şi Agenţia garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor Participanţilor. Participantul la Concurs, în calitate de persoană vizată, are, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la intervenţie asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18).

Participanţii au dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ştergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001. În vederea exercitării acestor drepturi, Participantul la Concurs va transmite o cerere scrisă, datată şi semnată către S.C. URSUS BREWERIES S.A., cu sediul în Calea Victoriei nr. 145, sector 1, et. 4-5, Bucureşti, România.

SECŢIUNEA 12. TAXE ŞI IMPOZITE

Organizatorul nu este răspunzător de plata altor taxe sau a altor obligaţii financiare legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina persoanei câştigătoare, cu excepţia impozitului datorat conform prevederilor cuprinse în Titlul III – Impozitul pe venit din Codul Fiscal, pentru veniturile obţinute din Concurs, impozit pe care Organizatorul se obligă să-l reţină şi să-l achite conform legislaţiei aplicabile.

SECŢIUNEA 13. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs poate înceta numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră*, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a o continua.

*Forţă Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil şi de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului Regulament Oficial şi care împiedică partea sau părţile să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă, pe durata de existenţă a cazului de Forţă Majoră,confirmat de Camera de Comerţ şi Industrie a României.

Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului Oficial şi continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1082 şi 1083 Codul Civil. În cazul în care invocă forţă majoră, Organizatorul este obligat să comunice existenţa acestuia participanţilor la Concurs, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

SECŢIUNEA 14. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţi la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din România.

Eventualele reclamaţii legate de derularea Concursului se vor putea trimite pe următoarea adresă: S.C. GREEN PIXEL INTERACTIVE S.R.L., Intr. Galaţi nr. 3, Sector 2, Bucureşti, România, în termen de maxim 2 (două) săptămâni de la data publicării listei câştigătorilor. După această dată Organizatorul nu va mai lua în consideraţie nicio contestaţie.

SECŢIUNEA 15. REGULAMENTUL OFICIAL

Prin participarea la acest Concurs, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial. Regulamentul de participare/desfăşurare al Concursului promoţional este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant printr-o solicitare scrisă către S.C. GREEN PIXEL INTERACTIVE S.R.L., Intr. Galaţi nr. 3, Sector 2, Bucureşti, România sau către S.C. URSUS BREWERIES S.A., cu sediul în Calea Victoriei nr. 145, sector 1, et. 4-5, Bucureşti, România, pe site-ul www.bereastejar.ro sau prin email la contact@bereastejar.ro

Orice modificare a regulilor de participare la Concurs, a modului de desfăşurare a acesteia, a perioadei valabilităţii acesteia, vor fi anunţate public de Organizator cu cel puţin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare a modificărilor, pe site-ul www.bereastejar.ro.

Citeşte aici actul adiţional.